Condicions Generals de l'Activitat

INFORMACIÓ GENERAL

Com organitzem les Activitats Extraescolars?

El Coordinador:
 • Les activitats tindran sempre un coordinador del CEV, este serà el vostre interlocutor per a tot i s'encarregarà de tot el referent a la coordinació dels monitors.
 • Visitarà el col·legi ben sovint per a supervisar el correcte desenvolupament de les activitats.
 • Sempre que desitgeu reunir-vos per a tractar qualsevol aspecte de les activitats, el coordinador s'acostarà al vostre col·legi.

Monitors:

 • Tot el personal esta contractat per a la realització de les activitats i és personal qualificat per a portar-les a cap.

 • En cas de baixa laboral d'un monitor, per qualsevol motiu, ens comprometem a substituir-lo immediatament de manera que no supose cap trastorn ni per al centre escolar ni per als pares.

 • Si ja teniu monitors, i només necessiteu suport en la gestió, no hi ha cap problema. Estudiarem cada cas particular i farem tot el que es puga per arribar a un acord perquè continuen portant l'activitat.

Assegurances:
 • El CEV disposa de pòlissa de Responsabilitat Civil que cobrix qualsevol activitat que organitze.

 • En el cas d'activitats esportives que ho requerisquen, el CEV i els participants pagaran la seua llicència federativa. En qualsevol cas les llicències només són obligatòries per a participar en competicions.

 • Per descomptat, si les activitats que anem a realitzar són aprovades abans en el vostre Consell Escolar i incloses en la PGA (Programació General Anual), estaran a més baix la cobertura de l'Assegurança Escolar obligatori.

Horaris:
 • L'horari de les activitats ho decidiu vosaltres segons la disponibilitat d'instal·lacions en el centre escolar i d'altres activitats que es realitzen.

 • Ens adaptem a les vostres necessitats en funció dels horaris d'entrada i eixida de les classes, del menjador, etc.

Materials:
 • Els materials comuns de cada activitat els facilitarà el CEV. Els materials personals són per compte dels participants.

 • Els responsables del centre escolar tan sols facilitaran un lloc on guardar els materials durant el curs (armari, magatzem, aula...)

 • Per a la realització de les activitats comptarem amb les infraestructures del col·legi (aules, pistes esportives, televisió, vídeo...) que poseu a la nostra disposició.

Inscripcions i Baixes:
 • No es cobra matrícula en cap activitat.

 • Les inscripcions de principi de curs es coordinaren entre el CEV i el centre escolar.

 • Una vegada començada l'activitat, les inscripcions i les baixes s'actualitzen mensualment. Tan sols cal entregar-li al monitor corresponent l'imprés d'alta i/o baixa firmat pel pare/mare/tutor.

Gestió d'inscripcions:
 • Ens encarreguem de la domiciliació bancària dels rebuts.

 • Els rebuts s'emeten mensualment durant els primers dies de cada mes.

 • Els gastos bancaris van ja inclosos en les mensualitats domiciliades. El pagament per ingrés comporta un increment 0`30 €. En cas de devolució d'un rebut, els gastos generats corren per compte del titular.

Beques:
 • Tractant de promoure la igualtat d'oportunitats, el CEV es compromet un alumne per cada vint en cada grup. És a dir, per cada vint efectives, el col·legi podrà oferir una plaça entre els alumnes / desfavorits social o econòmicament.
 • L'adjudicació d'estes beques correrà per compte del col·legi.

 • No pretenem una oferta ni un descompte, pretenem estendre educació. L'objectiu final d'estes beques és reduir les diferències.

Contracte:
 • En cas d'acord entre ambdós parts, es formalitzarà un contracte amb les característiques de l'activitat.

 • En el contracte s'especificaran horaris, activitats a realitzar, preus, grups, formes de pagament, període de facturació...

Fi de curs:
 • Al finalitzar el curs es realitzarà una festa de despedida amb els xiquets/es que hagen assistit a les activitats.

 • No genera cap gasto suplementari, perquè va inclosa en les mensualitats de les activitats. Per a la data i l'horari ens posarem d'acord amb el col·legi.

ELS NOSTRES AVANTATGES


Les característiques més importants que definixen la nostra filosofia de treball són:
 • Assessorament personalitzat per al Projecte d'Activitats Extraescolars del vostre centre escolar. A partir dels vostres interessos i preferències elaborarem un projecte específic per al vostre centre.

 • Gestió global de tots els aspectes de l'activitat: Inscripció dels alumnes, organització dels grups, domiciliació dels rebuts, selecció i contractació de monitors, tramitació d'assegurances...

 • I el fem durant tot el curs. És a dir, tramitem noves altes i/o baixes tots els mesos, disposem de monitors/ professors substituts en cas de baixa per malaltia...

 • Ens mantenim en contacte amb vosaltres, informant de tot el que vaja succeint en les activitats. Vos presentem una memòria trimestral, i en qualsevol moment acudirem al vostre centre per a comentar qualsevol aspecte: dubtes, suggeriments, problemes, noves idees... sempre buscant la solució que més vos convinga.

 • Podem organitzar i dur a terme qualsevol altra activitat de temps lliure que vos puga interessar: excursions en família, viatges de fi de curs, campaments, eixides escolars (lúdiques/ curriculars)...

TAULA PREUS CURS 2008-2009


Tallers Extraescolars

Tipus de tallerde 15 a 20 alumnesde 10 a 14 alumnes
Taller d'1 h. a la setmana12,25 €13,40 €
Taller d'1,5 h. a la setmana14,25 €16,00 €
Taller de 2 h. a la setmana19,00 €21,10 €
Taller de 2,5 h. a la setmana23,80 €26,50 €
Taller de 3 h. a la setmana26,80 €30,40 €
Taller de 4 h. a la setmana30,10 €38,40 €
Taller de 5 h. a la setmana35,50 €46,35 €
Casos de menys de 10 alumnes s'estudiarà.
Guarderia matinal (2 monitors)de 20 a 30 (1 hora)de 15 a 19 (1 hora)de 10 a 14 (1 hora)
Guarderia matinal MES COMPLET33,60 €44,90 €67,00 €
Guarderia matinal SETMANA11,30 €16,20 €21,60 €
Guarderia matinal DIA3,40 €4,30 €5,35 €
Guarderia matinal (2 monitors)de 20 a 30 (1,5 hores)de 15 a 19 (1,5 hores)de 10 a 14 (1,5 hores)
Guarderia matinal MES COMPLET50,40 €67,40 €100,50 €
Guarderia matinal SETMANA17,00 €24,25 €32,45 €
Guarderia matinal DIA5,10 €6,50 €8,00 €

Preu per a grups de 20 a 30 components amb dos monitors

ESCOLA D'ESTIU

Tallers de 9 a 14:30h en el col·legi:

 • Acabar Juny 42,25 €

 • Juliol 162,75 €

 • Quinzena De Juliol 84,50 €

 • Juny i Juliol 200,30 €

ESCOLA DE VESPRADES
 • Escola de vesprades - 2,5 hrs 72,10 €

 • Escola de vesprades - 2 hrs 60,80 €

ESCOLA DE NADAL
Tallers de 9 a 14:30h en el col·legi:
 • Escola de Nadal sense 31 51,50 €

 • Escola de Nadal amb 31 58,70 €

ESCOLA DE PASQUA
Tallers de 9 a 14:30h en el col·legi:
 • Escola de Pasqua 34,00 €


← Tornar